Polityka Prywatności

Administrator danych:

VONOTUS agency GmbH & Co. KG

ul. Nowogrodzkia 31, 00-511 Warszawa
NIP: 701 103 13 67
REGON: 388794634
KRS: 0000897495

1. Ogólne zasady przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej działalności. Istotne dane osobowe mogą zawierać następujące informacje:

2. Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z regułą opisaną w art. 6 ust. 1b RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w ramach prowadzonej działalności i relacji biznesowych opartych na wymogach prawnych w art. 6 ust. 1c RODO lub w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO) oraz w kontekście równoważenia interesów (art. 6 ust. 1f RODO).

Dane te w szczególności przetwarzamy w celu:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w każdym momencie. Należy pamiętać, iż cofnięcie wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
Przetwarzanie danych osobowych bez zgody użytkownika jest zgodne z prawem, jeśli jest to konieczne do realizacji łączących nas Umów lub przed jej zawarciem (RODO art. 6 ust. 1b) Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Przekazywanie danych do krajów spoza UE (Unii Europejskiej) lub EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) (tzw. Krajów trzecich) ma miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, sytuacjach wymaganych przez prawo (np. zobowiązaniach podatkowych) lub jeśli otrzymaliśmy stosowną zgodę.

3. Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych zależy od zobowiązań umownych i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przechowywane są do jej wycofania.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych